Anmcs

Category: Anunturi

Anunt angajare Consilier juridic

Pentru detalii dati click pe anunt!

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
DE CONSILIER JURIDIC IA

 

 1. LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006 *** Republicata privind reforma in domeniul sanatatii,    cu modificarile si completarile ulterioare, titlul VII si VIII;
 2. LEGEA Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. ORDINUL Nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGEA Nr. 287/2009 *** Republicata, privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. LEGEA Nr. 134/2010 *** Republicata, privind Codul de procedura civila cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, HOTARAREA 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. LEGEA Nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. LEGEA 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. LEGEA 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. LEGEA NR. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. LEGEA NR. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. LEGEA NR. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. LEGEA NR.53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 16. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 17. ORDINUL MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 18. ORDINUL MS nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;