• Contractul colectiv de munca

ACTE NORMATIVE

DOMENIUL MEDICAL

 • LEGEA NR. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății;
 • LEGEA NR. 46/2003, a drepturilor pacientului;
 • LEGEA NR. 104/2003, privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
 • LEGEA NR. 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;
 • LEGEA NR. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGEA NR. 319/2006, a securității și sănătății în muncă;
 • LEGEA NR. 282/2005, privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
 • LEGEA NR. 3/2021, privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 15/2022, privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 124/1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 1/2000, privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 18/2009, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 696/2021pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 423/2022, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 451/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • ORDINUL NR. 1068/627/2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 • ORDINUL NR. 564/499/2021, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora;
 • ORDINUL NR. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
 • ORDINUL NR. 904/2006, pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman;
 • ORDINUL 5/2020, privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți;
 • ORDINUL NR. 1100/2005, privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
 • ORDINUL NR. 1500/2009, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare;
 • ORDINUL NR. 488/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • ORDINUL NR. 1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 • ORDINUL NR. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
 • ORDINUL NR. 1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 • ORDINUL NR. 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;
 • ORDINUL NR. 1226/2006, pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane.

 

FARMACIE

 • LEGEA NR. 266/2008, a farmaciei;
 • LEGEA NR. 339/2005privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;
 • LEGEA NR. 134/2019, privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;
 • ORDINUL NR. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică;
 • ORDINUL NR. 639/2006pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii;
 • ORDINUL NR. 1032/2011, pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente.

 

 STATISTICĂ MEDICALĂ

 • ORDINUL NR. 1984/1070/2021, pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 “Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • LEGEA NR. 185/2017, privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;
 • ORDINUL NR. 322/2019privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare;
 • ORDINUL NR. 1501/2016, privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 • ORDINUL 58/2021, privind aprobarea bibliografiei și a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi și din serviciile de ambulanță publice.

 

RESURSE UMANE

 • LEGEA NR. 53/2003 – Codul Muncii;
 • LEGEA-CADRU NR. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 – Codul Administrativ;
 • HOTĂRÂRE nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • ORDINUL NR. 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
 • ORDINUL NR. 1628/2007privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice;
 • ORDINUL NR. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 • ORDINUL NR. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
 • ORDINUL NR. 284/2007privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

 

ACHIZIȚII PUBLICE

 • LEGEA NR. 98/2016, privind achizițiile publice;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

 

COVID-19

 • LEGEA NR. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ;
 • LEGEA NR. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 197/2020privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 20/2021, privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008;
 • ORDINUL NR. 487/2020, pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2;
 • ORDNUL 1113/2021, privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI;
 • ORDINUL NR. 316/2021, privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății “Alerte MS”.

 

PSI-SU

 

DIVERSE

 • CODUL CIVIL;
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ;
 • CODUL PENAL;
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ;
 • LEGEA NR. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • LEGEA NR. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 • LEGEA NR. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 • LEGEA NR. 16/1996, privind Arhivelor Naționale;
 • LEGEA NR. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 92/2021, privind regimul deșeurilor;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 599/2018, pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
 • ORDINUL NR. 3670/2022, privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice;
 • ORDINUL NR. 2821/2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice; 
 • ORDINUL nr. 3.163/803/2022, pentru modificarea anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.