DREPTURILE  PACIENTILOR (conform Legii nr. 46/2003)

 • Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul la informație medicală.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statului profesional al furnizorului de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandarilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de medic i-ar cauza suferință.
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul sau.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, doar cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere și a obține o altă opinie medicală.
 • Pacientul, sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimțămantul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie. În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi accesate pe baza certificatului de calitate de moştenitor.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR ȘI APARȚINĂTORILOR ACESTORA
(conform Regulamentului Intern al SCM Cluj-Napoca)

Părăsirea spitalului de către pacienți se face doar cu aprobarea medicului curant sau medicului de gardă.

Se interzice tuturor pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor:

 • Introducerea sau consumarea în unitatea medicală de bauturi alcoolice și substanțe psihotrope;
 • Fumatul în incinta unității;
 • Furtul sau intenția dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca;
 • Introducerea de mărfuri în incinta unității în vederea comercializării;
 • Recurgerea la amenințări sau la acte de violență față de salariații unităiți;
 • Incitarea la acte de violență și dezordine în unitate sau orice faptă care împiedică desfășurarea activității medicale în cadrul spitalului;
 • Distrugerea cu intenție a bunurilor Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;
 • Fotografierea și înregistrarea video, audio a altor pacienți sau a personalului angajat al spitalului, fără acordul acestora în prealabil;
 • Orice faptă susceptibilă a pune în pericol viața și sănătatea altor persoane sau integritatea bunurilor Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.